top of page

Algemene voorwaarden

UW BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET GEBRUIK

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER. MOOI LEVEN, PATER SEGERSSTRAAT 18, 9100 SINT-NIKLAAS,  BELGIË; TEL +32 486 16 04 90 PATRICIA@HIGHFIBE.BE BE 0645 416 422

Algemeen

1.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MOOI LEVEN en op iedere tussen MOOI LEVEN en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van MOOI LEVEN. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2    Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. MOOI LEVEN behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door MOOI LEVEN erkend.

Aanbod

2.1    Het aanbod is vrijblijvend. MOOI LEVEN is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen

2.2   Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als er gebruik gemaakt wordt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. MOOI LEVEN kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten

2.3   Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden MOOI LEVEN niet.

Levering

3.1    Bestellingen worden verstuurd naar België en naar Nederland

3.2   Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan MOOI LEVEN kenbaar heeft gemaakt.

3.3   In het kader van de regels van de koop op afstand zal MOOI LEVEN bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

3.4   Aan de leveringsplicht van MOOI LEVEN zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door MOOI LEVEN geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3.5   Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.6   MOOI LEVEN neemt geen verantwoordelijk voor de levering die te laat komen of voor een bestelling welke verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag ka nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.

3.7   Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling zijn, en als dat niet zo is, MOOI LEVEN daarvan binnen de 24u verwittigt. MOOI LEVEN probeert immers steeds een goede oplossing te vinden voor elk mogelijk probleem met de levering van je bestelling.

Prijzen

4.1    Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 6% BTW.

4.2   Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

4.3   Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en of zetfouten is MOOI LEVEN niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Betaling

5.1    De betaling gebeurt altijd vóór de verzending van de goederen.

Zichttermijn / herroepingsrecht

6.1    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

6.2   Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

6.3   Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele ongeopende verpakking. Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt MOOI LEVEN zich het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt MOOI LEVEN binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag exclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de consument worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

6.4   Indien de consument na afloop van de boven genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6.5   Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.

Gegevensbeheer

7.1    Indien u een bestelling plaatst bij MOOI LEVEN dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van MOOI LEVEN. MOOI LEVEN houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

7.2   MOOI LEVEN respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

7.3   MOOI LEVEN maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Aanbiedingen

8.1    Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2   Mondelinge toezeggingen verbinden MOOI LEVEN slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.3   Aanbiedingen van MOOI LEVEN gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.4   MOOI LEVEN kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

8.5   Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Overeenkomst

9.1    Een overeenkomst tussen MOOI LEVEN en een consument komt tot stand nadat een bestelling opdracht door MOOI LEVEN op haalbaarheid is beoordeeld.

9.2   MOOI LEVEN behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Overmacht

10.1  MOOI LEVEN is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2   Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van MOOI LEVEN alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3  MOOI LEVEN behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is MOOI LEVEN gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4  Indien MOOI LEVEN bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde / het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Aansprakelijkheid

1.1     MOOI LEVEN is niet aansprakelijk voor schade aan derden / ziekte van de consument ten gevolge van verkeerde bewaring/opslag.

1.2    MOOI LEVEN is niet aansprakelijk voor schade aan derden toe te schrijven aan het gebruik van de producten na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum

1.3    MOOI LEVEN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van allergische reacties op bepaalde bestanddelen van onze producten. De klant is voldoende geïnformeerd door de vermelding op het etiket van de aanwezige allergenen

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

2.1    Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van MOOI LEVEN of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

CONTACT

Privacy beleid www.highfibe.be

MOOI LEVEN zal de privacy van alle gebruikers van haar site waarborgen en wij zullen ten alle tijden de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw gegevens slechts gebruiken om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. MOOI LEVEN zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

MOOI LEVEN gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling of offerteaanvraag plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het winkelen en het proces van offerte aanvragen bij www.highfibe.be zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling of offerteaanvraag en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website persoonlijker maken.

Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u informatie te verschaffen over de ontwikkeling van onze website en over onze speciale aanbiedingen en acties. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven via onze website. Onderaan iedere mailing vindt u ook de mogelijkheid om u af te melden.

Indien u bij MOOI LEVEN een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

MOOI LEVEN verkoopt uw gegevens niet

Persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden verkocht worden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. MOOI LEVEN gebruikt deze cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Deze Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser ook zo instellen dat u tijdens het winkelen bij www.mooileven.be geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van MOOI LEVEN, dan kunt u contact met ons opnemen. We helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

MOOI LEVEN
Pater Segersstraat 18

9100 Sint-Niklaas

patricia@highfibe.be

0486/160490

bottom of page